YRITYSSANEERAUS

Tämä sivusto sisältää tärkeää tietoa yrityksen saneerauksesta ja toimintakuntoon saattamisesta. Tiesittekö, että jopa uhkaava konkurssi voidaan välttää saneerausmenettelyllä.

Yrityksen tervehdyttäminen lain yrityksen saneerauksesta (93747) nojalla

EURO-BALTIC OY

EURO-BALTIC OY tarjoaa yrityksellenne ne palvelut, jotka mahdollistavat lain yrityksen saneerauksesta nojalla tapahtuvan yrityksen tervehdyttämisen ja toimintakuntoon saattamisen. Mahdollisuus on erittäin käyttökelpoinen silloin, kun yritys ei omin voimin ja vapaaehtoisin järjestelyin voi saattaa taloudellista tilannetta kuntoon. Tyypillisenä esimerkkinä siitä, mihin tilanteeseen voidaan apu saada tätä kautta, on yrityksen liian korkeaksi kasvanut vieraan pääoman rasitus tai yrityksen rakenteen muuttamisen hitaus ja kalleus.

Menettely edellyttää yrityksen tilanteen tarkkaa kartoitusta ja huolellisia tulevaisuuteen kohdistuvia toimintasuunnitelmia, joiden laatimiseen Euro-Baltic Oy on muun muassa erikoistunut.

Yrityksen tervehdyttämistoimet onkin yleensä syytä aloittaa mainituilla selvitystoimilla. Seuraavassa kerromme yleisesti tästä yrityssaneerauslain tarjoamasta mahdollisuudesta.

 

1. Yleistä

Laki yrityksen saneerauksesta mahdollistaa taloudellisissa vaikeuksissa olevan jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämisen ja velkajärjestelyn aikaansaamisen. Saneeraus toteutetaan laatimalla yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, tilannekartoitukseen ja tulevaisuuden arviointiin perustuva saneerausohjelma. Ohjelmassa voidaan määrätä maksuaikataulusta, jonka kuluessa yritys suorittaa velkojilleen näiden saatavat, minkä lisäksi ohjelmassa voidaan määrätä, että veloista maksetaan vain se osa, jonka yritys muiden menojensa jälkeen kykenee maksamaan. Ohjelmassa voidaan siis puuttua velkojen maksuaikatauluun ja koron määrään ja joissakin tapauksissa voidaan poistaa veloille kertyvä korko.

Saneeraus tähtää siihen, että yritys on saneerausohjelman keston jälkeen liiketoiminnan ja taloudellisen toiminnan kannalta järkevä ja liiketaloudellisesti kannattava ja elinkelpoinen.

 

2. Minkälainen yritys voi saneerausta hakea

Lain yrityksen saneerauksesta tarkoittamaa saneerausta voi halkea:

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja (myös ammatinharjoittaja ja maatalouden tai kalastuksen harjoittaja)
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • asunto-osakeyhtiö
 • taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys

Yrityksen tulee olla ainakin joiltakin osin jatkamiskelpoinen.

Saneerausmenettely on mahdollista aloittaa, vaikka joku velkojista olisi jo jättänyt hakemuksen yrityksen konkurssiin asettamisesta. Tällöin konkurssiasian käsittely lykätään, kunnes saneerausasia on ratkaistu. Saneerauksen toteutuessa konkurssiuhka poistuu.

Mikäli konkurssihakemus on jo jätetty, ei aikaa ole hukattavaksi. Saneerausmenettely on mahdollinen vain ennen konkurssiin asettamista.

 

3. Missä tilanteissa saneerausta voidaan hakea

Saneerausmenettely voidaan lain mukaan aloittaa esim., jos

 • velallista uhkaa maksukyvyttömyys
 • velallinen on maksukyvytön
 • velallinen ja tietty määrä (riittävän suuren saatavan omaavia) velkojia sitä pyytää.

Menettely voidaan siis aloittaa pelkästään yrityksenne hakemuksesta. Menettely voi kuitenkin estyä laissa tarkemmin säädetyillä perusteilla.

 

4. Mitä yritys voi saneerausmenettelyssä saada

Aloitetussa saneerausmenettelyssä voi yritys saada muun muassa seuraavaa etua:

 • saneerauksen kestäessä yritykseen ei voi kohdistaa perimistoimia kiellon piiriin kuuluvista veloista
 • yrityksen omaisuutta ei saa ulosmitata maksukiellon piiriin kuuluvasta velasta
 • mahdollisen yritykseen kohdistetun / kohdistettavan konkurssihakemuksen käsittely lykätään ja saneeraus voi siten estää konkurssiin asettamisen.

Saneerauksen alettua yritys jatkaa toimintaansa. Laissa on säädetty joitakin rajoituksia yrityksen ”normaaliin” toimintaan.

Hyväksytyn saneerausohjelman myötä voidaan:

 • muuttaa velan aikataulua
 • alentaa maksamatta olevan velan määrää
 • alentaa eräiden luottokustannusten maksuvelvollisuutta eli alentaa tai poistaa velan korko ja
 • määrätä, että maksusuoritukset luetaan ensin velan pääoman maksuksi.

Lisäksi saneerausohjelmassa voidaan käyttää muita saneerauskeinoja, kuten yrityksen rakenteeseen, toimintaan, omaisuuteen ja omistussuhteisiin kohdistuvia toimia. Saneerauksessa voidaan tietyin edellytyksin esimerkiksi vähentää työvoimaa tavanomaista lyhyemmällä irtisanomisajalla.

5. Saneerauksen hakeminen

Saneerausta haetaan niitä asioita käsittelemään säädetyiltä alioikeuksilta.

Koska saneerausmenettely edellyttää perinpohjaista yrityksen tilanteen kartoitusta ja perusteltuja suunnitelmia, on toimeen hyvä tarttua ajoissa. Kiireellisissä tapauksissa (esim. konkurssiuhka) toimimme nopeasti saneeraushakemuksen jättämiseksi, jolloin muille toimenpiteille saadaan lisäaikaa.

Sitova tarjous

Euro-Baltic Oy tekee aina saneerattavan yrityksen kanssa kirjallisen sopimuksen saneeraustoimeksiannon hoitamisesta ja antaa etukäteen sitovan hinnan em. töistä ja toimista.

Yksityiskohtaisempaa tietoa saneerauksesta saat tästä